دانلود pdf کتاب حقوق اساسی دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی ❤️

فرمت فایل:
pdf
حجم فایل:
73 مگابایت
تعداد صفحه:
369
تاریخ انتشار:
۲۲ مرداد ۱۴۰۲
50,000 تومان 35,000 تومان٪30 تخفیف

سر فصل های کتاب حقوق اساسی دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

دیباچه
پیشگفتار

قسمت اول – مبانی و کلیات حقوق اساسی

باب اول – دولت و اشکال آن

فصل اول – تعریف دولت و عوامل تشکیل دهنده آن
مبحث اول – جمعیت
الف – تعریف و مفهوم ملت
ب – آزادی ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود
مبحث دوم – سرزمین
الف – نقش سرزمین در شکل گیری دولت
ب – مرزها
ج – ماهیت حقوقی رابطه دولت با سرزمین
مبحث سوم – قدرت عالی (قدرت رهبری و فرمانروایی ملت)
الف – تکامل سازمان دولت
ب – وسعت هم بستگی های اجتماعی
ج – قدرت عالی و مسئله مشروعیت
د – شخصیت حقوقی دولت
فصل دوم – اشکال مختلف دولتها، دولت بسیط و مرکب
مبحث اول – دولت بسیط و اقسام آن
مبحث دوم – دولت مرکب و مسئله فدرالیسم

باب دوم – منشا حاکمیت دولت و انواع حکومتها

فصل اول – حاکمیت سیاسی
مبحث اول – قدرت سیاسی و حاکمیت دولت
مبحث دوم – نظریه حاکمیت و تحول تاریخی آن
مبحث سوم – محدودیت حاکمیت دولت از لحاظ حقوق بین الملل
مبحث چهارم – حاکمیت دولت به عنوان نماد اراده عمومی
فصل دوم – عقاید درباره منشا حاکمیت سیاسی
مبحث اول – نظریه حاکمیت الهی (تئوکراتیک)
میحث دوم – نظریه حاکمیت مردم سالاری دموکراتیک
فصل سوم – طریقه اجرای حاکمیت
مبحث اول – حکومت مردم سالاری (دموکراسی)
الف – دموکراسی مستقیم
ب – دموکراسی غیرمستقیم
ج – دموکراسی نیمه مستقیم
مبحث دوم – دموکراسی و نهاد انتخابات
مبحث سوم – دموکراسی و نمایندگی سیاسی
مبحث چهارم – تحول دموکراسی و پیوند آن با آزادی
مبحث پنجم – انواع دموکراسی غیرمستقیم
الف – دموکراسی غربی یا لیبرال
ب – دموکراسی مارکسیستی

باب سوم: سازمان دولت

فصل مقدماتی – بررسی برخی واژه ها و اصطلاحات
فصل اول – قوه مجریه یا دستگاه اجرایی حکومت
مبحث اول – قوه مجریه از لحاظ تعداد و چگونگی ترکیب مقامات اجرایی
الف – حکومت یک نفری
ب – حکومت دو نفری
ج – حکومت چندنفری یا حکومت مدیره
د – حکومت دو رکنی
مبحث دوم – قوه مجریه از لحاظ شکل و چگونگی تعیین ریاست کشور
الف – حکومت سلطنتی
ب – حکومت جمهوری
فصل دوم – قوه مقننه
مبحث اول – تعداد مجلس مقننه
الف – فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای بسیط
ب – فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال
مبحث دوم – سازمان داخلی مجلس مقننه
۱ – اصول تشکیلاتی
۲ – کمیسیونهای پارلمان
مبحث سوم – وظایف و اختیارات قوه مقننه
الف – قانونگذاری
ب – نظارت پارلمان
ج – سایر وظایف پارلمان عبارتند از
د – تشریفات تصویب قوانین
فصل سوم – قوه قضائیه
الف – اعتبار حکم قضایی
ب – استقلال قوه قضائیه درباره منصب قضا
ج – سازمان قضایی
فصل چهارم – روابط بین قوه مقننه و قوه مجریه و مسئله تفکیک قوا
مبحث اول – بحث نظری درباره اصل تفکیک قوا
مبحث دوم – مفهوم تفکیک مطلق قوا
مبحث سوم – تفکیک عمومی و افقی قوا
مبحث چهارم – حکومتهای تفکیک کامل قوا (رژیم ریاستی)
مبحث پنجم – تفکیک نسبی یا همکاری قوا (رژیم پارلمانی)
الف – رژیم پارلمانی متعادل
ب – رژیم پارلمانی نامتعادل
مبحث ششم – روابط بین دولت (قوه مجریه) و پارلمان
بند ۱ – وسائل مداخله دولت در پارلمان
الف – مداخله در تعیین اعضاء مجالس
ب – مداخله در سازمان مجالس و نحوه کار آن
ج – شرکت در اعمال مجالس
د – انحلال مجالس
ه – مداخله در فرایند تصویب قوانین
بند دوم – وسائل مداخله پارلمان در امور حکومت
الف – مداخله پارلمان در انتصاب اعضای قوه مجریه
ب – مداخله پارلمان در اقدامات دولت
فصل پنجم – انتخابات و نظامهای انتخاباتی
مبحث اول – حق رأی
مبحث دوم – نظامهای انتخاباتی
الف – نظام اکثریتی
ب – نظام تناسبی
مبحث سوم – احزاب و تأثیر آنان در انتخابات
الف – نظام حزبی
ب – تأثیر نظام حزبی در امر انتخابات و طرز عمل رژیم
فصل ششم – منشا فلسفی دولت و طبقه بندی حکومتها
مبحث اول – منشا فلسفی دولت
الف – دولت یک پدیده طبیعی است
ب – دولت یک پدیده قراردادی (نظریه ابزاری دولت)
مبحث دوم – نظریات کلاسیک
مبحث سوم – طبقه بندی های جدید حکومتها
مبحث چهارم – طبقه بندی دیگر حکومت بر حسب رژیم آن

باب چهارم – قانون اساسی

فصل اول – چگونگی تدوین قانون اساسی و اقسام آن
مبحث اول – تدوین قانون اساسی
مبحث دوم – اقسام قانون اساسی
الف – قانون اساسی عرفی و قانون اساسی نوشته
ب – قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر
مبحث سوم : اصول و قواعد قانون اساسی و ارزش حقوقی آنها
فصل دوم – تجدیدنظر در قانون اساسی و تفسیر آن
فصل سوم – ضمانت اجرای قانون اساسی و مسئله نظارت قوانین
الف – نظارت قوانین به وسیله یک مرجع قضایی به شکل ایراد (روش آمریکایی)
ب – نظارت قوانین به وسیله یک دادگاه ویژه به شکل دعوی (روش اروپایی)
ج – روش نظارت قوانین در جمهوری اسلامی

باب پنجم: حدود قدرت دولت و مسئله آزادیهای عمومی

مبحث اول – آزادی
مبحث دوم – آزادیها و تکالیف عمومی شهروندی
الف – آزادیهای عمومی یا شهروندی
ب – تکالیف عمومی شهروندی
مبحث سوم – برابری
مبحث چهارم – اقسام برابری و مساوات

قسمت دوم – رژیمهای سیاسی مهم معاصر

رژیمهای سیاسی مهم معاصر

رژیم پارلمانی انگلستان

اول – منابع حقوق اساسی و مختصان آن
دوم – چگونگی تکوین رژیم پارلمانی
سوم – قوه مجریه
چهارم – قوه مقننه
پنجم – رژیم پارلمانی در عمل
ششم – قوه قضائیه

رژیم ریاستی آمریکا

اول – ریاست جمهور
دوم – تشکیلات قوه مجریه
سوم – کنگره
چهارم – اختیارات متقابل کنگره و رئیس جمهور در برابر یکدیگر
پنجم – قوه قضائیه
ششم – سازمان حکومتی ایالات (دولتهای عضو)
هفتم – رژیم آمریکا در عمل

رژیم سیاسی کشور فرانسه

جمهوری پنجم فرانسه
اول – اصول کلی قانون اساسی ۱۹۵۸
دوم – رئیس جمهور
سوم – حکومت (کابینه)
چهارم – شورای وزیران و هیأت وزیران
پنجم – پارلمان
ششم – روابط حکومت و پارلمان
هفتم – قوه قضائیه و شورای عالی قضایی
هشتم – شورای قانون اساسی
نهم – دیوان عالی عدالت

رژیم جمهوری فدرال آلمان

سازمان جمهوری فدرال
اول – پارلمان
سازمان پارلمان
دوم – رئیس جمهور
سوم – صدراعظم
چهارم – دادگاه قانون اساسی فدرال

رژیم فدراسیون روسیه

اول – تاریخ فدراسیون
دوم – اصول و مبانی قانون اساسی فدراسیون روسیه
سوم – ساختار حکومت فدرال
چهارم – قوه قضائیه فدراسیون
پنجم – دادگاه قانون اساسی
ششم – چگونگی تجدیدنظر در قانون اساسی

رژیم جمهوری خلق چین

اقتصاد و حق مالکیت
قانون اساسی
قوه مجریه جمهوری خلق چین
تقسیمات کشوری و حکومتهای محلی
پیوست (۱) مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس مقننه در حقوق تطبیقی
کتابنامه

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *